» LINKI I DOKUMENTY:

» LINKI:

 1. Krajowy Rejestr Sądowy - wyszukiwarka podmiotów »
 2. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków, Wydział Ksiąg Wieczystych - księgi wieczyste »
 3. Urzędy Skarbowe we Wrocławiu »
 4. Urząd Gminy Wrocław - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego »
 5. Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu - wypis z ewidencji gruntów »
 6. Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu - wypis z ewidencji gruntów »
 7. Izba Notarialna we Wrocławiu »
 8. Księgi Wieczyste - wyszukiwarka »

» DOKUMENTY:

» DOKUMENTY » UMOWA ZBYCIA PRAWA WŁASNOŚCI LOKALU SAMODZIELNEGO:

 1. WYKAZ DOKUMENTÓW
  1. odpis z księgi wieczystej,
  2. zaświadczenie z którego wynika, iż w danym lokalu nie jest zameldowana żadna osoba na pobyt stały lub tymczasowy,
  3. poprzedni akt nabycia lokalu:
   1. akt notarialny,
   2. przy nabyciu w drodze spadku -postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
   3. przy nabyciu w drodze spadku - pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

 2. DANE UCZESTNIKÓW CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ
  1. imiona i nazwiska,
  2. imiona rodziców,
  3. pesel,
  4. nip,
  5. adres zamieszkania,
  6. numer dowodu osobistego,
  7. telefon kontaktowy.

     

» DOKUMENTY » UMOWA ZBYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (DZIAŁKI):

 1. WYKAZ DOKUMENTÓW
  1. odpis z księgi wieczystej,
  2. wypis i wyrys z rejestru gruntów,
  3. zaświadczenie z urzędu gminy na terenie której leży nieruchomość o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ zaświadczenie z urzędu gminy na terenie której leży nieruchomość o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  4. poprzedni akt nabycia nieruchomości (działki):
   1. akt notarialny,
   2. przy nabyciu w drodze spadku - postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
   3. przy nabyciu w drodze spadku - pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

 2. DANE UCZESTNIKÓW CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ

  1. imiona i nazwiska,
  2. imiona rodziców,
  3. pesel,
  4. nip,
  5. adres zamieszkania,
  6. numer dowodu osobistego,
  7. telefon kontaktowy.

     

» DOKUMENTY » UMOWA ZBYCIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 1. WYKAZ DOKUMENTÓW
  1. odpis z księgi wieczystej, jeżeli jest założona,
  2. zaświadczenie ze spółdzielni,
  3. poprzedni akt nabycia lokalu:
   1. akt notarialny,
   2. dokument stwierdzający przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
   3. przy nabyciu w drodze spadku - postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
   4. przy nabyciu w drodze spadku - pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

 2. DANE UCZESTNIKÓW CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ
  1. imiona i nazwiska,
  2. imiona rodziców,
  3. pesel,
  4. nip,
  5. adres zamieszkania,
  6. numer dowodu osobistego,
  7. telefon kontaktowy.

©2009 Sebastian Szafrański & Marta Szafrańska - Kancelaria Notarialna. All Rights Reserved.by ARC